امکانات آزمايشگاهى

شماره

دستگا ههاى موجود

کاربرد

قابليت هاى عملى

    ۱

دستگاه جذب اتمى

                          2100

بر اى اندازه گيرى عناصر واسطه در حد ppm .عناصرى مانند:

Pb-Zn-Ni-Co-Cr-Bi-Ag-Cd-mn-mg-sb

تمام عناصر ذکر شده قابل اندازه گيرى مى باشد
   ۲

دستگاه جذب اتمى

                     5100

بر اى اندازه گيرى عناصر:Hg-As-Sb-Bi-Sn

عناصر As-Hg اندازه گيرى ميشود

    ۳

دستگاه IC

براى سنجش يون هاى منفى ومثبت(آنيون ها وکاتيون ها) نمونه هاى آب مورد استفاده قرار مى گيرد

تمام يون هاى سنجيده مى شود.

 

   ۴

دستگاه اسپکترو فتو متر

عناصرى مانندSi-Mn-P-Ti-Al-Fe اندازه گرفته        مى شود

تمام عناصر ذکر شده قابل سنجش است

   ۵

دستگاهFlame photometer

عناصرck,Na,Li را اندازه مى گيرد.

تمام عناصر  مورداندازه گيرى مى باشد.

    ۶

دستگاه Ianselective

تمام يون هاى آنيون ها اندازه گيرى مى شود

F-  سنجيده ميشود.

    ۷

دستگاه کلرايدمتر

يون d-  را اندازه مى گيرد

يون d-  را اندازه مى گيرد

    ۸

دستگاه  Ph  متر

Ph-Tds-Ecو شورى و... نمونه ها را اندازه گيرى مى کند.

تمام عناصر ذکر شده قابل سنجش است.

    ۹

اسپکترومترونشرى

انجام آناليز کمى بر روى نمونه هاى سنگ از انواع سيليکات ها-انجام آناليز هم زمان 36 عنصر

انجام آناليز همزمان 29 عنصر شامل 10 عنصر اکسيد (اصلى)و19 عنصر trace

    ۱۰

(پلاسما زوج شده القايى)ICP

 

آناليز کمى نمونه هاى سنگ-(پودر شده) ونمونه هاى آب و شورابه-براى تعيين عناصر اصلى و کم ياب آناليز به دو روش همزمان وپى در پى

 

انجام آناليز هم زمان 26 عنصر براى نمونه هاى آب و24 عنصر براى نمونه هاى سنگ( اکسيد هاى اصلى major  و عناصر tarce)

    ۱۱

پلاسما زوج شده القايىICP

ULTIMA IC

آناليز کمى وکيفى نمونه هاى خاک ومعدن وآب براى عناصر شيميايى به دو روش همزمان وپى در پى

  دستگاه در حال راه اندازى است.