عناوين مجموعه مقالات اعضاء گروه

رديف

عنوان مقاله

نويسنده

تاريخ ومحل ارائه

۱

طراحى متغييرهاى اپتيکى وبازيابى شيميايى کريستالهاى کوارتز به عنوان شناگرضخامت لايه  ها

سوزان گل

با با پور

 مهر 76-دانشگاه الزهراء
۲  کاربرد کروماتوگرافى در اندازه گيرى کاتيو ها و آنيون ها معدنى

 

سوزان گل

با با پور

 بهمن 81-سازمان زمين شاسى
۳ بررسى وتحقيق در بار فاکتورهاى ريسکى در محيطهاى کار با کامپيوتر

سهيلا شريفى نورى

دانشگاه تهران –دانشکده بهداشت 1372
۴

روش اندازه گيرى فلوئور در سنگ هاى سيليکاته وفلورين با متد الکترودهاى ......

سهيلا شريفى نورى

 سازمان زمين شناسى –پژوهشکده  1378
۵  طراحى وساخت دکتورهاى تناسبى با چشمه هاى 137Cs نوشين بهروش

21/12/74

دانشگاه آزاد اسلامى واحد شمال

 

 

۶ تهيه شيشه هاى بورو سيليکات روى به روش سل- ژل به عنوان مدلى براى نگهدارى پسمانهاى راديو اکتيو ويژه مريم آهنج

سيزدهمنى کنگره شيمى ومهندسى شيمى ايران –دانشگاه تريبت درس تهران

27-29 بهمن 1377