سوال مطرح شده :
موضوع :  دستگاه جذب اتمى براى اندازه گيرى چه عناصرى کاربرد دارد؟
توضیحات :  .دستگاه جذب اتمى براى اندازه گيرى چه عناصرى کاربرد دارد؟
نام کاربر :  اميرحسين م
تاریخ درج :  شنبه 6 خرداد 1385  1:32
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  دستگاه جذب
توضیحات : 

دستگاه جذب اتمى با شعله Perkin Elmer – 2100

دستگاه اسپکتروسکپى جذب اتمى با شعله موجود در سازمان ساخت آمريکا مى‌باشد. اين دستگاه قادر به اندازه گيرى عناصر زير در حد تشخيص ‌ ppm است.

Cu, Zn, Pb, Cr, Co, Mn, Ag, Cd, Bi, Sb, Fe, Ni, Al, Si, Ca, V, Cr, Sr, Zr, Aua


اسپکتروسکپى جذب اتمى با کوره گرافيتى Perkin Elmer – 5100

استفاده ازانم کننده‌هاى الکترونرمال همانند کوره به خاطر حد آشکارسازى بسيار پايين رو به ازدياد است.

اصولا با کوره گرافيتى مى‌توان همه عناصر فلزى با حد آشکارسازى حدود نانوگرم را سنجيد ولى کار با کوره بسيار مشکلتر از شعله است و نتايج تکرارپذير ، به سختى به دست مى‌آيد ولى داراى حساسيت بسيار بالايى است.


جذب اتمى با سيستم توليد هيدريد

عناصر سنگين تر گروههاى 4 و 5 و 6 جدول تناوبى به دليل تشکيل هيدريدهاى گازى که در دماهاى نسبتا بالا پايدار نيستند توسط دستگاه جذب اتمى با شعله قادر به اندازه‌گيرى نيستند، لذا در محيطهاى اسيدى با سديم بورو هيدريد تشکيل هيدريدهاى فرار مى‌دهند که در اتم کننده (سل کوارتزى) اتم فلزى آزاده شده و با جذب نور لامپ مربوطه، جذب اتمى صورت مى‌گيرد.

از اين روش فقط براى عناصر As, Hg, Bi, Ge, Sb, Se, Sn, Te مى‌توان استفاده نمود. چون فقط تعداد کمى از عناصر تشکيل هيدريد فرار مى‌دهند احتمال تداخلات بين عنصرى بسيار کم است و نيازى به استفاده از تصحيح زمينه نيست و در ضمن حد آشکارسازى روش نيز تا حد نانوگرم بر ميلى‌متر کاهش مى است که بر روى سيستم MHS-20 مى‌يابد.

سازمان نيز مجهز به سيستم Perkiin Elmer 5100 or 2100 قابل نصب است.


تاریخ درج :  شنبه 6 خرداد 1385  1:37
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image