دستگاه های آزمایشگاهی
دستگاه های آزمایشگاهی: عکس شماره 1 / 4
اسپكتروسكپى جذب اتمى
دستگاه های آزمایشگاهی
دستگاه های آزمایشگاهی: عکس شماره 2 / 4
آزمايشگاه طيف‌سنجى نشرى
دستگاه های آزمایشگاهی
دستگاه های آزمایشگاهی: عکس شماره 3 / 4
آزمايشگاه پلاسماى جفت شده القايى ICP
دستگاه های آزمایشگاهی
دستگاه های آزمایشگاهی: عکس شماره 4 / 4
دستگاه جذب اتمى با شعله Perkin Elmer – 2100
1